Priznanja za Pop-Lazić, Nenadića, Rojevića... - Balkan-Handball.com
Naslovna Balkan Priznanja za Pop-Lazić, Nenadića, Rojevića…

Priznanja za Pop-Lazić, Nenadića, Rojevića…

Marko Marjanović
0 komentar

Pet­na­e­sti put „Sportski žur­nal“ i RS Sr­bi­je izab­ra­li su naj­u­spe­šni­jeg srp­skog igra­ča i igrač­icu. Pra­vo gla­sa ima­li su svi trene­ri i ka­pi­te­ni klu­bo­va mu­ške i žen­ske Su­per­li­ge.

Naj­bo­ljeg struč­nja­ka i ovog pu­ta bi­ra­la je Za­jed­ni­ca tre­ne­ra, dok je o iz­bo­ru ar­bi­ta­ra od­lu­či­va­la Za­jed­ni­ca su­di­ja i kon­tro­lo­ra.

Ove go­di­ne, baš kao i pret­hod­ne, bi­ra­ni su sa­mo naj­bo­lji srp­ski igrač i igra­či­ca, bez ob­zi­ra da li igra­ju u ze­mlji ili inostranstvu. Naj­bo­lje in­ter­na­ci­o­nal­ce smo od 2012, a An­drea Le­kić je tri pu­ta do­bi­la na­gra­du, dok je Mo­mir Ilić če­ti­ri pu­ta za­re­dom po­neo epi­tet naj­bo­ljeg. Pro­šle go­di­ne je ti­tu­la pri­pa­la tre­ne­ru Dra­ga­nu Mar­ko­vu, Sla­đa­ni Pop-La­zić i De­ja­nu Milosavlje­vu.

Do­sa­da­šnji po­bed­ni­ci su bi­li, tre­ne­ri: Vuk Ro­ga­no­vić (2006), Sve­ti­slav Jo­va­no­vić (2007), Dra­gan Mar­kov (2008), Vla­dan Jordović (2009), Vla­di­mir Dra­gi­će­vić (2010), Alek­san­dar Br­ko­vić (2011. i 2012), Sa­ša Bo­ško­vić (2013), Đor­đe Ćir­ko­vić (2014. i 2015), Ne­nad Pe­ru­ni­čić (2017), Bo­ris Ro­je­vić (2018), Dra­gan Mar­kov (2019).

Igra­či: Žar­ko Še­šum (2006), Raj­ko Pro­da­no­vić (2007), Vla­di­mir Aba­džić (2008), Dra­gan Tu­bić (2009), Ne­ma­nja Pri­bak (2010), Lu­ka Mi­tro­vić (2011), Uroš Mi­tro­vić (2012), Uroš Ele­zo­vić (2013), De­jan Zla­ta­no­vić (2014), Mo­mir Ilić (2015), Pe­tar Ne­na­dić (2016. i 2017), De­jan Mi­lo­sa­vljev (2018 i 2019).

Igra­či­ce: Sve­tla­na Og­nje­no­vić (2006), Sa­nja Dam­nja­no­vić (2007), Dra­ga­na Cvi­jić (2008), Ta­nja Vuč­ko­vić (2009. i 2010), Sla­đa­na Pop-La­zić (2011 i 2019), Jo­va­na Ri­so­vić (2012. i 2013), An­đe­la Ja­nju­še­vić (2014. i 2015), Sa­nja Ra­do­sa­vlje­vić (2016), Ana Radović (2017), Ka­ta­ri­na Kr­pež-Šle­zak (2018).

IGRA­ČI

Pe­tar Ne­na­dić 9
Vla­di­mir Cu­pa­ra 5
De­jan Mi­lo­sa­vljev 4
Ne­ma­nja Pri­bak 3
Jo­vi­ca Ni­ko­lić 2
Sve­ti­slav Ver­kić 2
Mla­den Šo­tić 1
Bogdan Radivojević 1
Aleksandar Kurteš 1

IGRA­ČI­CE

Sla­đa­na Pop-La­zić 11
Kri­sti­na Li­šče­vić 2
Jo­va­na Ri­so­vić 2
Andrea Lekić 1
Tamara Žarković 1
Simona Stojanovska 1

Naj­u­spe­šni­ji tre­ner za 2020. je po gla­so­vi­ma Za­jed­ni­ce tre­ne­ra Boris Rojević. Naj­u­spe­šni­ji su­dij­ski par za 2020. go­di­nu su, u iz­bo­ru Za­jed­ni­ce Su­di­ja i kon­tro­lo­ra Sr­bi­je, Nenad Nikolić i Dušan Stojković.

Zbog epidemiološke situacije u zemlji, dodela priznanja najboljima će biti organizovana kada uslovi to dozvole.

Možda vam se dopadne

Ostavi komentar


Korisni linkovi

Izbor urednika

Najnovije

Copyright © 2023 Balkan Handball

 

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.